HEMIK AD U STEČAJU PRERAĐIVAČKE HEMIJSKE INDUSTRIJE