WORA, SPECIJALIZOVANA ORGANIZACIJA ZA ČIŠĆENJE U INDUSTRIJI